ค้นหากลุ่มงานที่ต้องการดูเบอร์ภายใน ::  
โปรแกรมภายใน รพ.หัวหิน // IP เครื่่องของคุณคือ 172.16.3.251

รายงานการรักษา
(แยกตามโรค)


update ล่าสุด !! 09/08/2564
โปรแกรมแจ้งซ่อมช่าง


โปรแกรมแสดง
สถานะเช็คการเงิน

โปรแกรมออกเลข
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ความครอบคลุม ANC

สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.หัวหิน

SCANDRUG
โปรแกรมใบสั่งยาคนไข้ใน

DONATION
โปรแกรมรับบริจาค

High risk
hearing screening

SATCODE

Check Vaccine Covid19

Nurse Center