ศัลยศาสตร์เพื่อแผ่นดินครั้งที่ 2
โรงพยาบาลหัวหิน
 • วัตถุประสงค์โครงการ
 • 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพทย์ พยาบาลวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและสามารถนำ ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ
  2. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ของศัลยแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และ วิทยากรที่มีประสบการณ์จากทั่วประเทศ

 • กำหนดการ
  -   วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดูเอกสารเพิ่มเติมกด
  -   วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดูเอกสารเพิ่มเติมกด
 • คำแนะนำ
  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
  2. ค่าลงทะเบียน/ท่าน
      -  แพทย์ / แพทย์ประจำบ้าน ท่านละ 1,000 บาท
      -  พยาบาล / นักวิชาการสาธารณสุข / เภสัช ท่านละ 500 บาท
 • ชำระเงินภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
  ชื่อบัญชี ศัลยศาสตร์เพื่อแผ่นดินครั้งที่ 2
  เลขที่บัญชี 489-0-51822-3
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  -  คุณดารินทร์ ลิ้มตระกูล โทร 090-9707125
  -  คุณขวัญเรือน เทศผ่อง  โทร 085-1673006
 • หมายเหตุ
 • -  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  -  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว


  โปสเตอร์
  (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)


  แผ่นพับ
  (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)Copyright © 2022 ศัลยศาสตร์เพื่อแผ่นดินครั้งที่ 2 ::: โรงพยาบาลหัวหิน